Makale Çağrısı: Göç Meselesi [Mayıs 2020]

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi, beşinci sayısında İbrahim Sirkeci‘nin sayı editörlüğünde “Göç Meselesi” üzerine odaklanacaktır. Söz konusu sayı Mayıs 2020 tarihinde yayımlanacak olup, sayıya ilişkin çağrı metni ve bilim kurulu ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

Makale Çağrısı: Post-Truth Çağı [Ocak 2020]

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi, dördüncü sayısında Yalın Alpay‘ın sayı editörlüğünde “Post-Truth Çağı” üzerine odaklanacaktır. Söz konusu sayı Ocak 2020 tarihinde yayımlanacak olup, sayıya ilişkin çağrı metni ve bilim kurulu ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

Makale Çağrısı: Alain Badiou’nun Düşüncesi [Eylül 2019]

Yirminci yüzyılın kuşkusuz en önemli düşünürlerinden biri olan Alain Badiou, felsefeden bilime, politikadan sanata geniş bir alanda sistematik çalışmalar yürüten radikal bir filozoftur. Düşüncesi, egemen küresel kapitalizme ve onun kurumlarına gerçek bir alternatif olarak ortaya konur. Kendi deyişiyle, “militan bir felsefe” geliştirmeye çalışır. Bunu yaparken “hakikat”, “özne”, “olay”, “etik”, “estetik”, “sadakat” gibi kavramları detaylı olarak ele alır. Çağdaşı pek çok düşünür tarafından da bu kavramların etraflıca irdelendiğini biliyoruz. Ne var ki, Badiou’nun düşüncesini önemli kılan; öznenin ölümünün ilan edildiği, hakikatlerin çoğulluğunun kabul edildiği bir çağda, bu kavramlara çok farklı anlamlar yüklemesidir. Öznenin ve hakikatin varlığını reddetmeyen, onların oluşum koşulları için normal düzenden radikal bir kopuşun, yani olayın gerekliliğini savunan bir düşünür olan Badiou, sıklıkla diğer düşünürlerden ayrıksı bir yerde durmaya çalışıyor gibidir. Aşina olduğumuz kavramlara yüklediği yeni anlamlar ve bunu yaparken kullandığı matematiksel sembolizmden oluşan formel dili düşüncesini anlamayı hem değerli kılan hem de zorlaştıran bir yönü beraberinde getirir.

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi’nin “Alain Badiou’nun Düşüncesi” temalı üçüncü sayısında, onun  düşüncesini anlaşılır ve ayrıntılı bir şekilde ele almayı amaçlıyor, yeni anlamlar yüklediği kavramlarının, felsefesinde nasıl bir temel oluşturduğunu tartışmak ve bu kavramların, içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliğe ne ölçüde etki ettiğini araştırmayı arzuluyoruz. Altmışların büyük mücadeleci hareketlerinin mirasçısı olarak gördüğü felsefesinin dünyayla yeni bir ilişki kurmamız açısından ne gibi imkanlar sunduğu bu sayının temel çerçevesini oluşturacaktır.

Son yıllarda pek çok çalışmasının Türkçe literatüre hızlıca kazandırıldığı, fakat düşüncesi üzerine incelemelerin çok az olduğu gerçeğinden hareketle, Badiou’nun düşüncesine yönelik özgün, eleştirel fikirlere dayalı çalışmalarınızı bekliyoruz.

Temalar

Özgürleşme Siyaseti

Hakikat

Olay

Özne

Etik

Estetik

Komünizm İdeası

Karar Verilemezlik Nosyonu

Sadakat

Mutluluk

Aşk Felsefesi

Varlık Düşüncesi

Devlet

Temsil

Demokrasinin Geleceği

Örgütlenme Meselesi

Tarihsel Ayaklanmalar

Yeni Materyalizm

Eşitlik ve Terör

Badiou ve 68 Mayıs’ı

Badiou ve Fark Düşüncesi

Badiou ve Zaman

Badiou ve Marksizm

Badiou ve Psikanaliz

Badiou ve Sanat

Badiou ve Bilim

Badiou ve Platon

Badiou ve Rousseau

Badiou ve Hegel

Badiou ve Mao

Badiou ve Spinoza

Badiou ve Althusser

Badiou ve Lacan

Badiou ve Negri

Badiou ve Pascal

Badiou ve Mallarmé

Badiou ve Beckett

Bilim Kurulu

Çetin Balanuye, Prof. Dr.
Akdeniz Üniversitesi, Felsefe

Mahmut Mutman, Prof. Dr.
Tampere University, IASR

Ali Utku, Prof. Dr.
Atatürk Üniversites, Felsefe

Umut Tümay Arslan, Doç. Dr.
Mimar Sinan GS Üniversitesi, Sosyoloji

Bora Erdağı, Doç. Dr.
Kocaeli Üniversitesi, Felsefe

Çetin Türkyılmaz, Doç. Dr.
Hacettepe Üniversitesi, Felsefe

Özlem Avcı Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi
Uşak Üniversitesi, Sosyoloji

Hakan Atay, Dr. Öğr. Üyesi
Mersin Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat

Ömür Birler, Dr. Öğr. Üyesi
ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Mustafa Demirtaş, Dr. Öğr. Üyesi
Uşak Üniversitesi, Sosyoloji

Levent Kavas, Dr. Öğr. Üyesi
Yeditepe Üniversitesi, Felsefe

Özgür Soysal, Dr. Öğr. Üyesi
Ege Üniversitesi, Felsefe

Duygu Türk Karahanoğulları, Dr.
Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Utku Özmakas, Dr.
Uşak Üniversitesi, Sosyoloji

P. Burcu Yalım, Dr.

Talha Dereci
Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Demirtaş
Sayı Editörü

Çalışmanın Son Gönderim Tarihi
2 Eylül 2019 Pazartesi – 23:59

İrtibat / Çalışmanın Gönderileceği E-Posta
pasajlar@dogubati.com

Genel yayın yönetmeni veya sayı editörüne, kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla, sayıya dair sorulan sorular cevapsız bırakılacak olup, her türlü konudaki irtibat üstte belirtilen e-posta adresi üzerinden kurulacaktır.

Çalışmanın hazırlanma aşamasında, sitenin üst menüsünde yer alan “Rehber” sayfasındaki hususlar dikkate alınmalıdır.

Makale Çağrısı: Edebiyat, Teori ve Eleştiri [Mayıs 2019]

“Edebiyat nedir?” gibi basit görünen ama üzerine düşündükçe cevap vermesi güçleşen bir soruyu hakkıyla tartışmak için “Edebiyat, Teori ve Eleştiri” konulu bir dosya hazırlamaya karar verdik.

Sözlü kültürden yazılı kültüre, orta çağlardan modern toplumlara değişik form ve üsluplarda varolan edebiyatın insan ve toplum hayatındaki fonksiyonu nedir? Yahut edebiyatın böyle bir fonksiyonu veya fonksiyonları var mıdır; varsa bile edebiyat fonksiyonlarına indirgenebilir mi? Türler üstü bir tür olarak edebiyatın dinlerle, mitolojiyle, sanat ve estetikle, bilimlerle ve bilhassa sosyal bilimlerle ilişkisi nedir? Sadece hayat, insan, toplum, değişim, kader, gerçeklik ve ölüm üzerine düşünmekle kalmayıp kendi üzerine de düşünen bir edebiyat ile felsefe arasında hâlâ bir ayırım görmek ne derece mümkündür?

İnsana dair her şeyle doğrudan ilişkili edebiyatın ne’liği üzerine düşünmeyi, bu ve benzeri sorular açısından elzem ve hayatî görüyoruz. O nedenle tek tek yazarlar, metinler, ulusal edebiyatlar üzerine yoğunlaşan değil de bizatihi edebiyat hakkında bir refleksiyon geliştirmeye çabalayan yazılara talibiz. Bunun için “kanon”u ve kanonik ilişkileri hesaba katmalı ve ilk modern roman olarak kabul edilen Don Quijote’den bu yana Cervantes’in çocuklarının nelerle meşgul olduklarını ve ne kadar mesafe kat ettiklerini mukayese etmeli ve tartışmalıyız.

Edebiyat sosyal olayların ürünü ve neticesi midir yoksa Cervantes ve Shakespeare gibi dehalarında olduğu gibi bazen henüz yaşanmamış sosyal olayların habercisi ve hazırlayıcısı mıdır? Kriz dönemleri edebiyatın dönüşmesi ve daha da büyümesi için bir fırsat mıdır? Eğer öyleyse bugün bütün dünyanın yaşadığı insan hakları, demokrasi ve hukuktaki “büyük gerileme”de edebiyat mevcut krizi aşmamızda bize yol gösterebilir mi?

Edebiyat üzerine düşünürken veya edebî eserleri ve edebiyatçıları tenkit ederken, “kritik” için hangi “kriter”lere sahibiz, böyle kriterler mevcut mu? Daha da doğrusu kriterin olmadığı yerde kritik ne kadar mümkündür?

Hülâsa bunlar gibi pek çok soru üzerine ve bu sorular vasıtasıyla da edebiyat hakkında bir kez daha ve derinden düşünmeye ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Bunun için bu çağrı metninde dillendirdiğimiz sorulara ilaveten aşağıdaki konu başlıklarını öneriyoruz. Elbette edebiyat gibi devasa ve kadim bir meseleyi bu kadar soru, başlık ve bir dosyayla tüketemeyeceğimizi biliyoruz. Fakat içinde yaşadığımız dünyanın, içinde yaşamaya yazgılı olduğumuz yegâne dünya olmadığını bize tarih boyu göstermekten yorulmamış edebiyat için bir kez daha ve derinlemesine edebiyat hakkında düşünmeyi denemeye değmez mi?

Temalar

Kriter, Kriz ve Kritik

Metafor Olarak Edebiyat

Düşünce Olarak Edebiyat

Direniş Olarak Edebiyat

Ötekinin Sesi Olarak Edebiyat

Adalet İmkanı Olarak Edebiyat

Meydan Okuma Olarak Edebiyat

Edebiyatın Doğru ve Yanlış Politik Kullanımları

Etkilenme, Hayranlık ve Husumet

Kurgu ile Olgu Arasında Edebiyat

Edebiyatta Merkez ve Çevre

Edebiyatın Gücü

Edebî Filozoflar ve Edebiyat-Felsefe İlişkisi

Yazmak, Okumak ve Yeniden Yazmak

Yazarın Ölümü

Okurun Rolü

Edebiyata Teorik Bakmak versus Teoriye Edebiyatla Bakmak

Edebiyat ve Gerçeklik

Edebiyat ve Fantezi

Edebiyat ve Keşif

Edebiyat ve Devrim

Edebiyat ve Hakikat

Edebiyat ve Kanonik Ağ

Edebiyat ve Popüler Kültür

Edebiyat ve Kehanet

Edebiyat ve Kamusallık

Edebiyat ve İktidar

Edebiyat ve Psikanaliz

Edebiyat ve Tarih

Bilim Kurulu

Cemal Bâli Akal, Prof. Dr.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi - Hukuk

Nevzat Kaya, Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Karşılaştırmalı Edebiyat

Seval Şahin, Prof. Dr.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

İbrahim Şahin, Prof. Dr.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Ali Utku, Prof. Dr.
Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Felsefe

Özlem Uzundemir, Prof. Dr.
Çankaya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı

Zeynep Dörtok Abacı, Doç. Dr.
Uludağ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi - Tarih

Halim Kara, Doç. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Jale Özata Dirlikyapan, Dr. Öğr. Üyesi
Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Sema Zafer Sümer, Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı

Mehmet Fatih Uslu, Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Aylin Alkaç, Dr.
Boğaziçi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi - Batı Dilleri ve Edebiyatı

Talha Dereci
Genel Yayın Yönetmeni

Gökhan Yavuz Demir
Sayı Editörü

Çalışmanın Son Gönderim Tarihi
5 Mayıs 2019

Çalışmanın Gönderileceği Adres
pasajlar@dogubati.com

Çalışmanın hazırlanma aşamasında, sitenin üst menüsünde yer alan “Yazım Rehberi” sayfasındaki hususlar dikkate alınmalıdır.